logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Centrálny laboratórny komplex


Vedenie CLK

MUDr Albertyova
primárka
MUDr. Dáša Albertyová
048 441 2181 
e-mail:

Kluciarova--clk
vedúca laborantka:
Mgr. Mária Klučiarová
048 441 2545
e-mail:


 

Centrálny laboratórny komplex (CLK) bol zriadený 15. októbra 2013 zlúčením viacerých špecializovaných nemocničných laboratórií – oddelenia klinickej biochémie, oddelenia klinickej mikrobiológie a laboratórií hematologického oddelenia – do jedného celku. Vytvorený komplex má prispieť k vyššej kvalite a efektivite poskytovaných laboratórnych služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta a Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V prípade záujmu poskytujeme služby aj iným zariadeniam Banskobystrického samosprávneho kraja,  či vzdialenejších regiónov.
 
Komplex zabezpečuje nasledovné činnosti:
- biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia
- interpretáciu výsledkov laboratórnych vyšetrení a lekársku konziliárnu činnosť
CLK sa podieľa vykonanými laboratórnymi vyšetreniami a ich interpretáciou na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a sledovaní prognózy ochorení.
 
Organizačná štruktúra komplexu:

Centrálny laboratórny komplex
   primárka: MUDr. Dáša Albertyová

   vedúca laborantka: Mgr. Mária Klučiarová

   Pracovisko klinickej biochémie
   odborný garant: MUDr. Dáša Albertyová
   zástupkyňa primárky: MUDr. Tatiana Miháliková
   úseková laborantka: Valéria Šúrová
                                 
   Pracovisko klinickej mikrobiológie
   odborný garant: MUDr. Zuzana Bečková
   zástupkyňa primárky: MUDr. Bečková Zuzana
   úseková laborantka: Mgr. Mária Klučiarová
 
   Pracovisko laboratórnej hematológie
   odborný garant: MUDr. Alexander Wild
   úseková laborantka: Mgr. Dana Štefanovie