logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


CLK - Pracovisko klinickej mikrobiológie

Pracovníci klinickej mikrobiológie CLK FNsP FDR zabezpečujú komplexnú priamu a nepriamu  laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie.

Pracovisko klinickej mikrobiológie štandardne poskytuje:

I. základné diagnostické činnosti:

  • priama diagnostika infekčných ochorení spôsobených aeróbnymi, mikroaerofilnými a anaeróbnymi bakteriálnymi kmeňmi
  • priama  diagnostika  povrchových, orgánových a systémových mykóz
  • priama diagnostika parazitárnych infekcií
  • stanovenie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na účinky antiinfekčných liečiv
  • nepriama (sérologická ) diagnostika bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických infekcií
  • kvalifikovaná konzultačná činnosť
  • priama detekcia voľných antigénov baktérií, toxínov, vírusov, kvasiniek a plesní


II. nadstavbové (špecializované) vyšetrenia:

  • molekulárno - biologické metódy diagnostiky vybraných vírusových a bakteriálnych ochorení
  • stanovenie intratekálnej produkcie špecifických protilátok
  • imunoblottové vyšetrenia, testy avidity
  • stanovenie produkcie enzýmov (mechanizmov rezistencie) bakteriálnymi kmeňmi
  • detekcia  výskytu epidemiologicky  závažných bakteriálnych kmeňov
  • poskytovanie odborných konzultácií s doporučením individualizovanej antibiotickej terapie
  • sledovanie stavu rezistencie bakteriálnych patogénov na účinky antibakteriálnych látok


Kvalita diagnostickej činnosti  Pracoviska klinickej mikrobiológie je priebežne overovaná interným systémom kvality a  externými národnými a medzinárodnými systémami kvality

Pracovisko participuje na národných a medzinárodných projektoch  sledujúcich stav a vývoj rezistencie bakteriálnych patogénov  na účinky antibiotík (SNARS, UK NEQAS, EARS-net)
Výsledky diagnostickej činnosti a následné analýzy dosiahnutých výsledkov sú publikované v odborných časopisoch, na vedeckých konferenciách a na odborných sympóziách.
Pracovisko je vzdelávacou základňou v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

Kontakty:

MUDr. Zuzana Bečková
Odborný garant pre klinickú mikrobiológiu

tel.: +421 48 4413253
mobil: 0905 336635
e-mail:

MUDr. Lenka Helmová

tel.: +421 48 4413248
e-mail:


MUDr. Renáta Karnišová   e-mail:

RNDr. Martina Dekíšová   e-mail:

Mgr. Mária Klučiarová       tel.: +421484412545
Vedúca laborantka


Dokumenty na stiahnutie:
Serológia
Date 17-08-2017 Filesize 191.89 KB Download 662
Parazitológia
Date 17-08-2017 Filesize 136.44 KB Download 549
Mykológia
Date 17-08-2017 Filesize 128.57 KB Download 443
Molekulárne metódy
Date 17-08-2017 Filesize 138.65 KB Download 457
Bakteriológia
Date 17-08-2017 Filesize 134.52 KB Download 480
Antigény a toxíny
Date 17-08-2017 Filesize 131.65 KB Download 440