logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


CLK - Pracovisko laboratórnej hematológie

Pracovisko zabezpečuje vo svojich špecializovaných laboratóriách nasledovné vyšetrenia:

Rutinná hematológia
- vyšetrenie krvných obrazov krvinkovými analyzátormi
- zhotovenie a následné panoptické farbenie krvných náterov
- mikroskopické hodnotenie krvných náterov a retikulocytov
- zhotovenie imprintov  lymfatických  uzlín a iných tkanív
- viabilita periférnych kmeňových buniek

Laboratórium  špeciálnej morfológie
- špeciálne farbiace metódy na znázornenie tých súčastí buniek, ktoré  nie sú viditeľné pri  panoptickom farbení náterov
- kvantitatívne a kvalitatívne cytologické vyšetrenia náterov krvi, kostnej drene
- vyšetrenie  likvoru a iných telových tekutín
- morfologické vyšetrenie vzoriek telesných tekutín
- morfologické vyšetrenie imprintov lymfatických uzlín

Laboratórium rutinnej a špeciálnej hemostazeológie  
- vyšetrenia krvácavých stavov
- vyšetrenia stavov podozrivých zo zvýšenej náklonnosti na zrážanie krvi (trombofilných stavov v hemostáze)
- kontrolu antikoagulačnej liečby
- laboratórne vyšetrenia zamerané na heparínom indukovanú trombocytopéniu

HLA - laboratórium  
- vyšetrenie antigénov a protilátok HLA komplexu, prípadne antigénov iných krvných buniek
- vyšetrenie kompatibility pred transplantáciou orgánov

Celulárna imunológia
- imunologické testy na vyšetrovanie  porúch nešpecifickej imunity

Laboratórium špeciálnej biochémie
- vyšetrenia  na diagnostiku neautoimunitných hemolytických anémií

Laboratórium prietokovej cytometrie
- imunofenotypové vyšetrenia buniek z rôznych telových tekutín pri onkologických a neonkologických diagnózach

Laboratórium bunkové kultúry

- in vitro metóda kultivácie ľudských krvotvorných buniek, ktorou sa hodnotí kvalita transplantátu pri autológnych transplantáciách periférnych kmeňových buniek
- in vitro kultivácia endogénnych erytroidných kolónií v diagnostike polycytémia vera
 
Kontakty
odborný garant: MUDr. Alexander Wild    048 441 2180   Email:
úseková laborantka: kontaktný email: