Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

PosteleZ finančného  daru 10 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 16 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie.
Liga  proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich darom majú naši pacienti na lôžkach nové matrace,  zlepšilo sa aj vybavenie kliniky antidekubitnými, hygienickými a fixačnými pomôckami.
Onkologická klinika SZU v Banskej Bystrici  má 60 lôžok a ročne hospitalizuje viac ako 1200 pacientov.

Na obr. : Nové postele na Onkologickej klinike SZU     Zdroj: FNsP FDR