Prvé výročie robotickej chirurgie na Slovensku

Centrum robotickej chirurgie pri FNsP F.D. Roosevelta usporiadaním slávnostného seminára oslávilo prvé výročie  roboticky asistovaných operácii na Slovensku.
Program seminára bol venovaný zhodnoteniu činnosti a výsledkom centra. Počas prvého roku bolo v centre uskutočnených 146 roboticky asistovaných výkonov. Z toho bolo 95 urologických, 40 gynekologických a 6 chirurgických.
Vedúci centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD. počas svojej prednášky načrtol ďalšie  ciele centra, ktorými sú rozšírenie indikácií aj na iné diagnózy a zakúpenie druhej sady optiky pre technológiu da Vinci, ktorá by umožnila zvýšenie počtu výkonov.  Cieľom je aj vytvorenie školiaceho strediska.
Činnosť gynekologickej sekcie centra zhodnotil Doc. Tibor Bielik, PhD., ktorý vyzdvihol výhody a prednosti robotickej chirurgie v gynekógii. Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.  zdôraznil náročnosť chirurgických výkonov. Napriek tomu,  plánuje  zvýšiť  počet výkonov  všeobecnej chirurgie.
Na záver boli rozdané ocenenia za úspechy a pracovné nasadenie jednotlivým členom tímu.