Medzinárodný deň sestier v Rooseveltovej nemocnici.

Sestry a pôrodné asistentky FNsP FDR BB  a sestry SUSCCH a.s., spoločne so sestrami iných zdravotníckych zariadení si tento pamätný deň pripomenuli  slávnostnou konferenciou, ktorá sa konala 18.5.2011 v priestoroch FNsP FDR BB.
Na konferenciu prijali pozvanie hostia z oboch už spomínaných zdravotníckych zariadení, hostia zo SZU a SK SaPA, VUC BBSK.    
Stalo sa tradíciou, že pri tejto príležitosti sú odmeňované  sestry a pôrodné asistentky pamätným listom a malým darčekom. Ani teraz tomu nebolo inak a odmenených bolo 8 sestier.  
Tohtoročný odborný program bol bohatý na prednášky a niesol sa v duchu hlavnej témy vyhlásenej Medzinárodnou  radou  sestier "Preklenutie rozdielov: zvyšovanie dostupnosti a rovnosti."
Fotografie z odbornej konferencie je možné pozrieť na www.bbrksapa.sk