Biologická liečba psoriázy vo FNsP F. D. Roosevelta

Dermatologická klinika SZU vo FNsP F. D. Roosevelta patrí do skupiny šiestich pracovísk v SR, kde je pacientom indikovaná špeciálna biologická liečba, ktorá tvorí špičku v doterajších medicínskych postupoch.
Psoriáza je závažné systémové ochorenie s výrazným dopadom na kvalitu života. Spôsobuje  väčšiu psychickú záťaž ako kardiovaskulárne či onkologické ochorenia. Paralelne s kožnými problémami sa u týchto pacientov vyskytujú aj postihnutia kĺbov, kardiovaskulárneho systému a čriev, ktoré majú so psoriázou spoločné určité patomechanizmy.  
Klasické antipsoriotiká môžu byť pre niektorých pacientov toxické, poškodzujú im iné zdravé orgány v tele. Biologická liečba nie je orgánovo  toxická a zasahuje cielene  iba na presne určené miesto v patogenéze ochorenia. Sú to injekčné preparáty, ktoré si môže aplikovať pacient sám, alebo preparáty podávané vo forme infúzie.
Biologická liečba je určená pacientom so stredným a ťažkým stupňom psoriázy ale aj tým, u ktorých z rôznych dôvodov zlyhala klasická terapia. Liečbu schvaľuje revízny lekár zdravotnej poisťovne.