OCHORENIA OBLIČIEK PATRIA V STAROBE MEDZI NAJČASTEJŠIE

Foto3 290Demografické prieskumy predpovedajú, že v roku 2050 bude v seniorskom veku až 17 % populácie.  V roku 2010 ich bolo len 8%. So starnutím populácie sa zvyšuje aj počet pacientov s ochoreniami obličiek, ktoré patria u seniorov medzi najčastejšie. Starostlivosť o pacientov – seniorov s nefrologickými ochoreniami má svoje špecifiká.
    Tejto aktuálnej téme bol venovaný slávnostný seminár, ktorý pri príležitosti Svetového dňa obličiek organizovala II. Interná klinika  FNsP F.D. Roosevelta (FNsP FDR) a Slovenská nefrologická spoločnosť v stredu  26. marca 2014 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

U ľudí nad 65. rokov dochádza starnutím k funkčným a morfologickým zmenám obličiek, znižuje sa prietok krvi, metabolizmus vápnika, či eliminácia inzulínu.  Zmeny  majú dopad  na ich  celkové zdravie, ako aj na zdravie ďalších orgánov a zvyšuje sa riziko akútneho obličkového poškodenia až zlyhania.

Na obr.: MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD. 

 

U ľudí nad 65. rokov dochádza starnutím k funkčným a morfologickým zmenám obličiek, znižuje sa prietok krvi, metabolizmus vápnika, či eliminácia inzulínu.  Zmeny  majú dopad  na ich  celkové zdravie, ako aj na zdravie ďalších orgánov a zvyšuje sa riziko akútneho obličkového poškodenia až zlyhania. MUDr. Juraj Šváč, PhD., primár II. Internej kliniky SZU prezentoval na seminári výsledky štúdie, ktorú realizovali v rámci kliniky. Internisti z FNsP FDR zisťovali výskyt ochorení obličiek u 209 hospitalizovaných geriatrických pacientov. Výsledkom boli vážne čísla, ktoré ukázali, že až 80 % zo sledovaných pacientov trpelo ochorením obličiek.  U  85 % z nich sa jednalo o chronické choroby,  ktoré sú celosvetovým zdravotníckym problémom. Medzi ochoreniami prevládajú  nefroskleróza, teda ochorenie obličkových ciev a ďalej  diabetická nefropatia  vznikajúca pri cukrovke. Chronickým ochoreniam obličiek sa v lekárskej obci hovorí aj  „tichý zabijak“ pretože nemajú žiadne príznaky a prejavia sa často až v čase vážneho poškodenia a zlyhania, kedy pomôže už len dialýza alebo transplantácia obličky.  Ako uviedol MUDr. Šváč: „ Pri diagnostike ochorení obličiek je  štandardná anamnéza a vyšetrenie sérového kreatinínu nepostačujúce a u každého pacienta nad 65 rokov by mala byť vyšetrovaná aj glomerálna filtrácia“. Tento parameter pacientom vyšetrí všeobecný lekár.
    Seminára sa zúčastnilo okolo 60 nefrológov a všeobecných lekárov z Banskobystrického kraja, prednášali odborníci II. Internej kliniky SZU a stretnutia lekárov sa zúčastnil aj hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
    Záver stretnutia využil MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD., ,  na slávnostné odovzdanie funkcie krajského nefrológa svojmu nástupcovi MUDr. Jurajovi Šváčovi, PhD. V tejto funkcii pôsobil  27 rokov.