Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny

Kurz SKARA290

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Fakultou zdravotníctva SZU Banská Bystrica a Slovenskou akadémiou regionálnej anestézie SSAIM (SKARA) zorganizovalo v dňoch 05. - 06. decembra 2014 Mikulášsky kurz SKARA venovaný periférnym nervovým blokádam hornej končatiny.
Teoretické časti kurzu boli doplnené praktickým nácvikom intervencií na medicínskych modeloch Bluephantom a praktickým nácvikom ultrazvukovému mappingu periférnych nervov hornej končatiny na figurantoch z radov študentov FZ Banská Bystrica. Prínosom bola nielen rozsiahla odborná diskusia k téme podujatia, ale aj časť kurzu venovaná problematike informovanému súhlasu k periférnej blokáde a komunikácii s pacientom o tejto anesteziologickej technike. Frekventanti si mohli prakticky vyskúšať komunikáciu s pacientami, ktorých dokonale stvárnili poslucháči herectva Fakulty dramatických umení AUBB. To všetko pod dohľadom lektorov SKARA, právnika a klinického psychológa. Naše poďakovanie patrí všetkým lekárom OAIM FNsP FDR BB, ktorí sa lektorsky a organizačne podielali na tomto kurze SKARA.

Na tomto 2-dňovom intenzívnom kurze SKARA sme privítali viac ako 30 anesteziológov z celého Slovenska. Na úvod kurzu spoločne privítali podpredseda SKARA MUDr. Michal Venglarčík, PhD. a dekanka FZ docentka PhDr. Frčová, PhD., MPH vzácneho hosťa docenta MUDr. Jozefa Firmenta, PhD., hlavného odborníka pre AIM, predsedu SKARA SSAIM. Rovnako pozdravili frekventantov kurzu, zahraničných a domácich lektorov SKARA. Naše pozvanie do Banskej Bystrice opäť prijali lektori SKARA : MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC z Craigavon Area & Daisy Hill Hospitals, Craigavon, Northern Ireland, UK a MUDr. Dirk Karovič, PhD z LKH Wiener Neustadt, Rakúsko.
Veríme, že naše pozvanie do Banskej Bystrice príjmu záujemcovia o regionálnu anestéziu aj o rok.