logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Hematologické oddelenie


Vedenie:
MUDr Wild MUDr. Alexander Wild
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2180
e-mail:

    
zástupca primára
MUDr. Eva Králiková
tel. č. 048/441 2764, 2762
e-mail:
 
 
Misaniova--hemvedúca sestra
Mgr. Ľubica Mišániová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2851, 2732
e-mail:


 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Hematologické oddelenie zabezpečuje modernú diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení, medzi ktoré patria: niektoré anémie (málokrvnosti), akútne a chronické leukémie, lymfómy, plazmocytóm, myeloproliferatívne ochorenia (polycytemia vera, esenciálna trombocytémia, chronická idiopatická myelofibróza a iné), útlmy kostnej drene, myelodysplastický syndróm, trombocytopénie a v rámci regionálneho centra hemostázy poruchy zrážania krvi, náchylnosť na trombózu (trombofilné stavy) a iné zriedkavejšie ochorenia.

Pri hematologickom oddelení pracuje
Regionálne centrum pre autológne transplantácie krvotvorných buniek


Členenie oddelenia:
Lôžková časť - sa nachádza na 4. poschodí B2, tvoria ju 2 ošetrovacie jednotky - a to:
1. JIS a transplantačná jednotka má 6 lôžok
2. oddelenie má 26 lôžok (z toho jedno lôžko na nadštandardnej izbe)

Ambulantnú časť tvoria dve ambulancie:
Hematologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)
Hematologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)

Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:
Oddelenie sleduje trendy v diagnostike a v liečbe, možné a overené riešenia zavádza do praxe, prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky, alebo zvláštne prípady na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v časopisoch. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe Slovenskej zdravotníckej univerzity.


Oddelenie tel. č.:    048/441 2692
JIS + Transpl. jednotka    tel. č.: 048/441 2762
Ambulancia I.    tel. č.: 048/441 3505
Ambulancia II.    tel. č.: 048/441 3515
Dokumentačná sestra    tel. č.: 048/441 3984
Administrat. pracovník    tel. č.: 048/441 3984

Dobročinné združenie HEMAT pri Hematologickom odd. FNsP.F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.
Dobročinné združenie HEMAT je nezávislé, dobrovoľné združenie lekárov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ich príbuzných, rovnako i ďalších občanov ochotných podporovať rozvoj Hematologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou  F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.
Cieľom dobročinného združenia  je získavať prostriedky na rozvoj Hematologického odd. FNsP.F.D.Roosevelta so zámerom zlepšovať starostlivosť o pacientov liečených na tomto oddelení, pomáhať zavádzať a inovovať nové vyšetrovacie a liečebné postupy, dbať o zdravotnú výchovu pacientov, ich príbuzných a verejnosti, spríjemniť liečebný pobyt pacientov, skultúrniť prostredie lôžkového oddelenia a odborných ambulancií,  podporovať vzdelávanie pracovníkov hematologického oddelenia.

Našu činnosť môžete finančne podporiť na č. účtu: VÚB IBAN SK 5002 000000000040035312
    
Kontakt: MUDr.  Eva Králiková
tel.č. 048/441 2764, 2762
e-mail:
          
www.hemat.sk