logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Neurochirurgická klinika SZU


Vedenie:      

MUDr Sulaj   
prednosta kliniky
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 3008
e-mail:


Havelova--nchk      
vedúca sestra
Mgr. Mária Havelová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2636
e-mail:


  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Neurochirurgické pracovisko v Rooseveltovej nemocnici vzniklo ako prvé v oblasti stredoslovenského kraja. Bolo založené v roku 1986 prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc. Najskôr ako pracovisko pri chirurgickom oddelení, v roku 1991 už ako samostatné oddelenie, od roku 1999 ako klinika SPAM a od roku 2006 ako klinika SZU. Klinika má 30 lôžok, z toho 5 je JIS a jedno nadštandardné lôžko. K dispozícii sú dve operačné sály. Prvá je špeciálne vybavená s operačným mikroskopom, neuronavigáciou, zariadením pre peroperačný neurofyziologický monitoring a druhá operačná sála je pre spondylochirurgické operácie. Na klinike pracujú deviati atestovaní lekári, traja lekári v predatestačnej príprave a jeden klinický logopéd. Počet a druhy operačných výkonov narastajú. Podstatnú časť tvoria zložité operácie cievnych ochorení (operácií aneuryziem), tumorov mozgu a miechy, vertebrogénne ochorenie krčnej a driekovej chrbtice, výkony v oblasti detskej neurochirurgie a operácie periférnych nervov. Robíme špeciálne inštrumentované spondylochirurgické výkony s cieľom stabilizácie a zachovania dynamiky chrbtice. Pracovisko je známe aj v zahraničí v oblasti stereotaktickej a funkčnej neurochirurgie, minimálnej invazívnej techniky. Významná je aj aktívna účasť pracovníkov kliniky na európskych a svetových kongresoch v zahraničí, či členstvo v exekutíve európskych spoločností. Bývalý prednosta kliniky profesor MUDr. Miroslav Galanda, CSc. bol v rokoch 1999 -2007 predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. Veľký záujem o liečenie na tejto klinike nespočíva len v zavádzaní zložitých neurochirurgických operácií, ale aj v komplexnej starostlivosti o pacientov v úzkej spolupráci s inými oddeleniami nemocnice, najmä rádiodiagnostickým a OAIM.
 
Neurochirurgická klinika organizuje významné medzinárodné podujatia
za účasti najvýznamnejších európskych neurochirurgov:
1. Slovenský medzinárodný neurochirurgický kongres (1996)
2. Medzinárodné zimné sympózium na Štrbskom plese (2002)
 
 
 
Odbory kliniky:
1.     Neurochirurgia
 
Špecializované a certifikované činnosti:
1.     Cievna neurochirurgia
2.     Onkoneurochirurgia
3.     Stereotaktická a funkčná neurochirurgia
4.     Pediatrická neurochirurgia
5.     Spondylochirurgia
6.     Neurochirurgia periférnych nervov