logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Neurologická klinika SZUvedenie:

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD

prednosta
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD
tel. č. 048/413 0397,
         048/441 2138
e-mail:

 
zástupca prednostu kliniky
MUDr. Martina Martiníková
tel. č. 048/441 2705
e-mail:

 
ordinár pre cerebrovaskulárne ochorenia
MUDr. Dušan Kanát, PhD.
tel. č. 048/441 2709
e-mail:  

Vybochova--neur
vedúca sestra
Marta Výbochová
profesijný životopis
tel. č. 048/441 2137
e-mail:
 
sekretariát
Anna Markusová
tel. č. 048/441 2138
fax. č. 048/413 0397
e-mail:


 

Popis pôsobnosti kliniky:
Neurológia ako medicínska disciplína sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému ako aj nervosvalového spojenia
a ochoreniami svalov. Neurologická klinika plní funkciu nadregionálneho diagnostického a liečebného centra. Oddelenie charakterizuje široko zameraná diagnostika, stabilný
a vysoko odborne zdatný personál, v rámci oddelenia kompletná škála vysoko špecializovaných neurologických pracovísk. Neurologická klinika je zároveň doškoľovacím pracoviskom v odbore neurológia pred atestáciou I. a II. stupňa tak pre neurológov ako aj psychiatrov, doškoľovacím pracoviskom SZP pre EEG a EP. Neurologická klinika je vybraným pracoviskom Ministerstva zdravotníctva SR pre aplikáciu finančne mimoriadne náročných liečiv pre najvyššiu diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby a s liečebnou aplikáciou botulotoxínu. V neurologickej klinike SZU  sú  organizačne začlenené dve centrá : Centrum pre epilepsiu a Centrum pre diagnostiku a liečbu demyelinizačných ochorení CNS.
 
Členenie oddelenia:      
 Ambulantná časť
 Lôžková časť
 57 lôžok z toho 4 neurologická JIS
 1 lôžko na nadštandardnej izbe
 Laboratóriá
 EMG + magnetická stimulácia
 EEG vrátane videoEEG a prenosné EEG
 Evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP)
 Neurosonologické laboratórium
 SM centrum
 
Centrá pri neurologickej klinike:
 
1/ Centrum pre liečbu a diagnostiku epilepsie (CLDE)
 
A.   CLDE je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú
a terapeutickú starostlivosť charakteru IV. typového epileptologického centra.
       
B.   CLDE zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť )
o pacientov s refraktérnou epilepsiou, realizuje video EEG , rozhoduje
o epileptochirugickom postupe v rámci v rámci hospitalizácie aj v rámci ambulantnej zložky.
      
C.   CLDE najmä:
      
-   vykonáva základné aj aktivované EEG, EEG kdekoľvek pri lôžku prenosným
    EEG prístrojom
-   vykonáva pokročilé EEG metodiky (video EEG 4, 8, hod . viac dní),
    vykonáva vyšší stupeň diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky napr. medzi
-   epileptickými záchvatmi a neepileptickými záchvatmi (pseudozáchvatmi),
-   vykonáva vyšší stupeň odborného posúdenia k práceschopnosti, schopnosti
    viesť motorové vozidlo – k vydaniu vodičského preukazu, noseniu zbraní
    u pacientov s epilepsiou,
-   vykonáva terapeutické postupy u refraktérnych - farmakorezistentných
    epilepsií,
-   zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných
    medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov
    z celej SR,
-   vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho
    vzdelávania
-   organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj
    medzinárodnou pôsobnosťou,
-   vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines), návrhy k zákonom,
    napr., vodičský preukaz u pacientov s epilepsiou a pod.
      
      
2/ Centrum pre liečbu a diagnostiku sklerosis multiplex (CLSM)
 
A.   CLSM je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú
a terapeutickú starostlivosť pacientov s demyelinizačným ochorením CNS typu sklerosis multiplex.
      
B. CLSM v rámci svojich činností vykonáva multimodalitné neurofyziologické vyšetrenie evokovanými potenciálmi: zrakovými, sluchovými, senzitívnymi
a motorickými (VEP, BAEP, SSEP, MEP),
      
      
-   CLSM po diagnostickom výbere zabezpečuje a rozhoduje o výbere pacientov na
    špecializovanú ekonomicky náročnú liečbu (disease modyfying therapy)
    interferonmi, glatiramer acetátom a monoklonálnymi protilátkami. Ide o činnosť,
    ku ktorej je potrebný špeciálny zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou,
-   zabezpečuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s SM s recidívou,
-   zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných
    medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov
    z celej SR,
-   zabezpečuje špecifické nastavovavie a ambulantné podávanie imunomodulačnj
    liečby  s  monitorovaním relevantných  funkcií,
-   vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho
    vzdelávania,
-   organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou
    aj medzinárodnou pôsobnosťou,
-   vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines).
 
Výskumná a pedagogická činnosť:
účasť na multicentrických výskumných projektoch, doškoľovanie SZP v EEG
a evokovaných potenciáloch.
 
Vedenie kliniky:
 
Prednosta neurologickej kliniky:
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
je autor dvoch monografií, autor 410 prednášok, z ktorých viaceré v zahraničí (Budapešť, Barcelona, Rhodos, Florencia, Ženeva, Berlín, San Antonio, Philadelphia, Stockholm,  Montreal, Viedeň). Okrem toho prednášal v doškoľovacích kurzoch EFNS a SZU. Publikoval 195 odborných článkov, vrátane in extenso z toho 56 v zahraničí – 24 mimo ČR, z ktorých je 145    citácií  vrátane  zahraničných citácií  kategórie [1] a [2] -  mimo ČR, 7  recenzií  monografií, 5x  autor kapitoly v monografii, autor a spoluautor 5 príručiek. Je prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii, členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej neurofyziologickej spoločnosti, členom výboru Európskej spoločnosti pre klinickú farmakológiu a členom ďalších zahraničných prestížnych odborných  spoločnosti. Má certifikát Európskej epileptologickej akadémie ako epileptológ a trainer of epileptology. Je členom vedeckého panelu epilepsie pri Európskej neurologickej akadémii (EAN), kde zastupuje SR. Pôsobí ako stály člen komisie pre obhajoby dizertačných prác z oboru neurológie pri LF Masarykovej univerzity v Brne, je členom redakčnej rady časopisu Neurologie pro praxi a šéfredaktorom časopisu MS News. Prednáša na Lekárskej fakulte SZU, je odborným garantom postgraduálnych kurzov v EEG a v epileptológii. Podieľal sa na zorganizovaní viacerých kongresov s celoslovenskou ale aj medzinárodnou účasťou a pôsobí ako stály člen medzinárodného organizačného výboru World Congress on Controversies in Neurology .  Bol ocenený striebornou aj zlatou medailou " Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť".
 
 
Zástupkyňa prednostu kliniky:
MUDr. Martina Martiníková
 
Ordinár pre cebrovaskulárne ochorenia:
MUDr. Dušan Kanát, PhD.
 
Vedúci lekár lôžkovej časti pre ženy:
MUDr. Martina Necpalová – Badinská
 
Vedúci lekár lôžkovej časti pre mužov:
MUDr. Viera Holecová
 
Vedúci lekár JIS:
MUDr. Ján Kothaj

Psychológ:
PhDr. Martina Kocúrová – Nárožná
 
Vedúca sestra:
Marta Výbochova
Staničné sestry:
Agnes Hamranová
Marta Bačkorová

 
Významné a jedinečné výkony:

  1. neurologická klinika je pracoviskom pre najvyššiu diagnostiku Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby – určené MZ SR,
  2. neurologická klinika je špecializovaným pracoviskom pre aplikáciu botulotoxínov,
  3. na pracovisku sa realizuje intravenózna trombolýza.  II. neurologická klinika SZU v spolupráci s rádiologickým oddelením je regionálnym koordinátorom neurointervenčných výkonov pri liečbe špecifických typov ischemických CMP.
  4. ako jedno z mála pracovísk v SR poskytuje možnosť videoeeg kontinuálneho monitorovania, a možnosť EEG vyšetrenia kdekoľvek pri lôžku prenosným EEG prístrojom
  5. komplexná diagnostika evokovanými potenciálmi vrátane dermatosenzorickými, objektívnej audiometrie a magnetickej stimulácie,
  6. videodiagnostika extrapyramidových ochorení,
  7. oddelenie zorganizovalo a spoluorganizovalo 10 prestížnych kongresov niektoré aj s medzinárodnou účasťou.