O nás

Zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Materská škola je zriadená s cieľom uľahčiť zamestnancom nemocnice návrat do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky. Prevádzka SMŠ je prispôsobená potrebám zamestnancov t.j. od 6,00 do 19,00 hod.
Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Podmienkou prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je existencia pracovného pomeru aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.


Materská škola je dvojtriedna. Objekt tvorí spoločná šatňa, výdajňa stravy a dve triedy s príslušenstvom a spálňou zariadené nábytkom, hračkami a pomôckami z prevažne prírodných materiálov, poskytujúce dostatočný priestor pre pohyb, voľnú hru aj cielené vzdelávacie aktivity detí.
Súčasťou zariadenia je telocvičňa, oplotené ihrisko s pieskoviskom, drevenými preliezačkami na rozvoj obratnosti, hojdačkami, záhradným domčekom, lavičkami na oddych, park a okolie materskej školy poskytujú možnosti pre široké spektrum športových, bádateľských aj hrových aktivít detí.


Zloženie tried je heterogénne – to znamená vekovo zmiešané (3 – 6rokov) čo dáva ďalší špecifický rozmer každodennému životu a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Život detí vo vekovo zmiešanej skupine je prirodzenejší, dynamickejší, poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí, sociálne rôznorodejšie situácie. Umožňuje súrodencom navštevovať spoločnú triedu, dáva deťom aj rodičom istotu, že trieda, do ktorej nastúpili, bude „ich“ po celý čas dochádzky do materskej školy. 

Uverejnené: utorok, 29. marec 2016, 09:31
Správca webovej stránky