logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Vzdelávanie

FNsP F. D. ROOSEVELTA AKO VÝUČBOVÁ ZÁKLADŇA
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici poskytuje pedagogické služby ako výučbová základňa pre:

- Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave
- Fakultu zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici
- Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici,

tak v pregraduálnom, ako aj v postgraduálnom vzdelávaní, v lekárskych aj nelekárskych študijných odboroch v dennej i externej forme štúdia. Študenti a zdravotnícky pracovníci v našej nemocnici získavajú odbornú prax na báze dvojstranných dohôd asi s 15 Univerzitami zo Slovenska a Českej republiky. Študentom týchto škôl umožňuje absolvovanie odbornej praxe na jej pracoviskách. Odbornú prax a stáže na pracoviskách FNsP F.D.Roosevelta umožňuje absolvovať aj externým záujemcom v rámci špecializačného štúdia a sústavného vzdelávania.

V súčasnosti je vo FNsP F. D. Roosevelta 11 kliník Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde pracujú 3 profesori, 3 docenti, 17 lekárov s vedeckým titulom PhD. resp. CSc. a 23 ďalších je v príprave na jeho získanie. Viacerí pedagógovia z FNsP F.D.Roosevelta sú členmi a predsedami atestačných komisií pri špecializačných skúškach katedier LF SZU, členovia habilitačných a inauguračných komisií rôznych lekárskych fakúlt na Slovensku i v Českej republike, štyria pôsobia ako členovia Vedeckej rady jednotlivých fakúlt SZU. Traja lekári sú v súčasnosti prezidentmi odborných spoločností SLS, mnohí sú členmi ich výborov.

V minulých akademických rokoch pracovalo v pedagogických službách pre SZU približne 54 lekárov a sestier našej nemocnice. Fakultná nemocnica je tiež sídlom Katedry gastroenterologickej chirurgie a Subkatedry algeziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.


VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV FNsP F.D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta je vzdelávanie zamerané aj na vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov našej nemocnice, ktorí sú podľa zákona povinní sústavne sa vzdelávať. U ostatných zamestnancov ide o udržiavanie kvalifikácie formou opakovaných školení a príležitostných vzdelávacích aktivít.

Spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov zahŕňajú:
- špecializačné štúdium
- prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností
- prípravu na výkon práce v zdravotníctve
- sústavné vzdelávanie

Najväčší podiel postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta tvoria špecializačné štúdia lekárov a sestier, certifikačné štúdia, ktorými zamestnanci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností. Špecializáciu alebo certifikát získa ročne približne 100 zdravotníckych zamestnancov.

Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností si zamestnanci dopĺňajú štúdiom na stredných a vysokých školách. Ročne študuje na rôznych školách priemerne 60 zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta. Riaditeľstvo podporuje aj vedeckú a pedagogickú činnosť zamestnancov.

Okrem zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov sú vzdelávacie aktivity zamerané aj na periodické (opakované) školenia, mimoriadne, zvláštne a profesijné školenia, základné a aktualizačné kurzy BOZP a PO zamestnancov v zmysle platných všeobecno-záväzných právnych predpisov.


Kontakt:
JUDr. Jana Kanzelsberger
Samostatný referent vzdelávania
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

tel.: 048/441 23 47