logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

 

Vedenie:

MUDr. Róbert Vilček

primár oddelenia
MUDr. Róbert Vilček
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 3843, 4131948
e-mail:
    


Dokumentačné centrum odd.
Helena Dušeková
tel. č. 048/441 2968 

História oddelenia:
Oddelenie vzniklo v roku 1975 a od roku 1982 má aj lôžkovú časť. Oddelenie disponuje počtom 13 lôžok  ,tč.  9 a 4 zavreté.

Pôsobnosť oddelenia:
 Oddelenie poskytuje svoje služby hlavne pre Banskobystrický kraj, ale starostlivosť v rámci FNsP F. D. Roosevelta poskytuje aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky.

Stručný popis oddelenia:
 Primárom oddelenia je MUDr. Róbert Vilček, ktorý je zároveň aj krajský odborník v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Na oddelení v súčasnosti pracujú traja lekári s plnou kvalifikáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.

Rozsah činnosti oddelenia:
 Hlavnou náplňou činnosti je diagnostika, liečba a hodnotenie poškodení zdravia pracujúcich v súvislosti s vykonávanou prácou. Ďalej je to hlásenie a posudzovanie chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
Rozsah služieb je široký a zahrňuje aj:

- činnosť pre posudzovanie vhodnosti pracovného zaradenia pracovníkov,
- konzultačnú činnosť pre lekárske a nelekárske inštitúcie /RÚVZ, orgány štátnej správy.../,
- pracovnú zdravotnú službu pre FNsP FDR BB
- plnú konziliárnu činnosť pre ostatné zložky FNsP F. D. Roosevelta ako aj pre praktických lekárov a iných medicínskych špecialistov /cievna chirurgia, neurológia, reumatológia, endokrinológia.../.

Kde nás nájdete:
Ambulancia sa nachádza v poliklinike na 3. poschodí.
Lôžkovú časť nájdete  na 11.p. B1.