Oddelenie kvality

ODDELENIE KVALITY A SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od roku 2008. Činnosť oddelenia kvality je zameraná na kontrolu pracovísk nemocnice v oblasti zabezpečenia, plnenia požiadaviek normy ISO 9001, a plnenia požiadaviek legislatívy.
Cieľom oddelenia kvality je dosiahnuť neustále zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť pacienta a zamestnancov nemocnice. Oddelenie sa v spolupráci s medicínskym personálom nemocnice snaží odhaľovať riziká, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijímať opatrenia pre znižovanie týchto rizík.
Oddelenie kvality zbiera a vyhodnocuje dotazníky spokojnosti pacientov a pripomienky pacientov k činnosti kliník a oddelení. Na základe analýz a vyhodnotení dotazníkov sa snažíme v rámci finančných a personálnych možností nemocnice prijímať také opatrenia, ktoré zlepšia starostlivosť o pacientov.

 Personálne obsadenie a kontakty:

Vedúci oddelenia: 
Tel: 048/4412788


Odborný referent: Renáta Polakovičová
Tel: 048/4413551

 


Dokumenty na stiahnutie:
Politika kvality
Základný dokument, ktorého obsah korešponduje s poslaním a víziou nemocnice a zaväzuje nemocnicu k neustálemu zlepšovaniu zavedeného systému kvality.
Date 12-02-2019 Filesize 612.83 KB Download 206

 
 
Indikátory kvality:

Vyhodnotenie pádov za r. 2018.
Date 16-04-2019 Filesize 741.73 KB Download 175
Vyhodnotenie pádov za r. 2017.
Date 06-02-2018 Filesize 212.58 KB Download 650
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2015
Date 20-04-2017 Filesize 476.44 KB Download 850
Vyhodnotenie pádov za r. 2016.
Date 20-02-2017 Filesize 214.19 KB Download 861
Vyhodnotenie pádov za r. 2015.
Date 01-06-2016 Filesize 226.29 KB Download 1433
Vyhodnotenie pádov za r. 2014.
Date 01-06-2015 Filesize 102.62 KB Download 1749
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2014
Date 13-04-2015 Filesize 603.11 KB Download 1518
Evidencia výskytu dekubitov
Date 13-04-2015 Filesize 44.37 KB Download 1597

 

 

Certifikát mažérstva kvality:

Certifikát EN ISO 9001:2015 platný od 20.9.2018
Date 11-10-2018 Filesize 3.8 MB Download 360