Finančné výkazy

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci projetu „Otvorená nemocnica“ sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice prostredníctvom finačných výkazov:

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Mesačné správy o hospodárení