Nadštandardné výkony

 

Sklerotizácia
II. Interná klinika SZU – Interné


Sklerotizácia znamená vpichnutie látky - sklerotizačného roztoku, ktorý naruší vnútornú vrstvu žily, čím sa vyvolá zápalová reakcia spôsobujúca rozpad poškodenej žily. Sklerotizácia sa môže použiť na malé popraskané žilky a malé kŕčové žily.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ANG01

Skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) (malá skleroterapia)

44,00 €

ANG02

Skleroterapia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) (veľká skleroterapia)

62,00 €


Interné predoperačné vyšetrenie
II. Interná klinika SZU – Interné

Interné predoperačné vyšetrenie zahŕňa nasledovné výkony:

 1. odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu
 2. odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
 3. zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu
 4. komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

SMP01

Interné predoperačné vyšetrenie – pacient Slovenskej republiky

30,90 €

SMP02

Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient Slovenskej republiky

20,40 €

ZAH01

Interné predoperačné vyšetrenie – pacient – cudzí štátny príslušník

61,90 €

ZAH02

Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient – cudzí štátny príslušník

40,80 €


Dychový test
II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

 
Dychový test je neinvazívne vyšetrenie, ktoré podobne ako endoskopia odhalí prítomnosť baktérie Helicobacter Pylori. Táto metóda sa stala vo svete metódou prvej voľby, pretože je jednoduchá, efektívna a spoľahlivá.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

SMP03

Dychový test

13,00 €


Vyšetrenie pre cudzineckú políciu
Oddelenie infektológie

 
V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

x

Základné vyšetrenie pre cudzineckú políciu

147,33 €

29,47 €

176,80 €

Vyšetrenia nad rámec základného vyšetrenia:

x

Oftalmologické vyšetrenie

9,58 €

1,92 €

11,50 €

x

Vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu

4,08 €

0,82 €

4,90 €

x

Pľúcne vyšetrenie

11,25 €

2,25 €

13,50 €

x

Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux II

4,08 €

0,82 €

4,90 €

x

Očkovanie (bez očkovacej látky)

10,42 €

2,08 €

12,50 €


Neinvazívna diagnostika eozinofilného zápalu meraním FENO
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého (NO) je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie vydychovaného NO (tiež FENO) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. Na základe týchto výsledkov lekár nastaví pacientovi najlepšiu možnú liečbu.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

SMP17

FENO – meranie zápalu pri diagnostike a liečbe AB (astma bronchiale)

17,50 €


Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
II. Psychiatrická klinika SZU

Každý žiadateľ o zbrojný pas je povinný predložiť psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo od klinického psychológa. Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo zahŕňa:

 1. psychodiagnostický rozhovor s písomným záznamom vrátane rady pacientovi
 2. zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové  metódy
 3. výkonové  a funkčné  vyšetrenie jednoduchšieho  typu
 4. jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT,  HTP, Face-test, Nedokončené vety Lüscher – malý a podobne), do troch testov

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

SMP06

Psychologické vyšetrenie

51,50 €

10,30 €

61,80 €


Vyšetrenie vzťahu k alkoholu
II. Psychiatrická klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

SMP16

Vyšetrenie vzťahu k alkoholu

53,83 €

10,77 €

64,60 €

 
Pracovná zdravotná služba
Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
 
Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP FDR vykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

x

Preventívna lekárska prehliadka – lekár

166,30 €

x

Preventívna lekárska prehliadka – laborant, toxikologický laborant, dokumentarista, pomocník

135,10 €

x

Preventívna lekárska prehliadka – sanitár

143,30 €

x

Preventívna lekárska prehliadka – upratovačka

123,60 €

x

Preventívna lekárska prehliadka – administratívny pracovník

31,20 €

x

Preventívna lekárska prehliadka – vodič motorového vozidla

97,40 €


Nadštandardné gynekologické výkony
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

GYN09

Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva) -            bez zdravotnej indikácie

183,33 €

36,67 €

220,00 €

GYN11

Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť

291,67 €

58,33 €

350,00 €

GYN12

Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť realizovaná pri inom operačnom výkone

33,33 €

6,67 €

40,00 €


Nadštandardné gynekologické služby
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

GYN03

Exkurzia po pôrodnom sále

2,92 €

0,58 €

3,50 €

GYN04

Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite

3,33 €

0,67 €

4,00 €


Chirurgické vyšetrenie (Hasičský a záchranný zbor)
II. Chirurgická klinika SZU


V súvislosti s požiadavkami Hasičského a záchranného zboru si môže samoplatca v nemocnici objednať chirurgické vyšetrenie, ktoré zahŕňa dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.

Kód vo FP

Položka

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

SMP15

Chirurgické vyšetrenie

6,83 €

1,37 €

8,20 €


Nadštandardný výkon cievnej chirurgie
Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FP

Položka

Jednotková
cena pre pacientov
VšZP,
Dôvera,
Union
(doplatok)

Jednotková
cena pre samoplátcov

CCH01

Rádiofrekvenčná ablácia s použitím katétra Closure VNUS ClosureFast, model CF7-7-100 (kód MZ SR: X01659)

x

810,00 €

CCH02

Operácia varixov pomocou lepidla s použitím systému na uzatváranie žíl VenaSeal Sapheon (kód MZ SR: X03950)

713,00 €

2 089,00 €

Uvedené ceny platia pri použití 1 katétra v lokálnom znecitlivení a zahŕňajú spotrebu liekov a zdravotníckych pomôcok.


Preventívne lekárske prehliadky (ORL)
Oddelenie otorinolaryngológie


Oddelenie otorinolaryngológie poskytuje otorinolaryngologické preventívne lekárske prehliadky, ktoré zahŕňajú:

 1. cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej  kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález,  vypísanie správy, záver,  vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly
 2. tónové prahové audiometrické  vyšetrenie u dospelých obojstranne
 3. alternatívne tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

PRV01

Preventívna lekárska prehliadka vrátane tympanometrie

25,50 €

PRV02

Preventívna lekárska prehliadka bez tympanometrie

14,00 €


Odber očnej rohovky
II. Očná klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

OFT01

Odber očnej rohovky

1 730,00 €

V cene výkonov nie je zahrnutý anestéziologický výkon, ambulantné a laboratórne vyšetrenia.

 

Vyšetrenie sietnice

II. Očná klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

OFT02

OCT - vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom *

15,00 €

OFT03

HRT - vyšetrenie zrakového nervu tomografickým prístrojom *

15,00 €

OFT04

OCT - vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom (balík 6-tich vyšetrení) ** 

60,00 €

*Cena je za výkon v rámci 1 ambulantného vyšetrenia.

**Nevzťahuje sa na intravitrálne aplikácie.

Nadštandardné dermatovenerologické výkony
Dermatovenerologická  klinika SZU

 
Cenník nadštandardných dermatovenerologických zdravotných výkonov je uvedený v Prílohe č. 3/2.


Epikutánny test Chemotechnique
Dermatovenerologická  klinika SZU

 
Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a skoro bezbolestný spôsob testovania alergie. Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou.

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

DER16

Epikutánne testy – kovy AllergEAZE

0,18 €

DER18

Scanpor (testovacie komôrky)

0,08 €

 

Cena za 1 test SPOLU k úhrade

0,26 €

 

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

DER17

TROLAB – individuálne alergény

0,15 €

DER18

Scanpor (testovacie komôrky)

0,08 €

 

Cena za 1 test SPOLU k úhrade

0,23 €


Nadštandardné anestéziologické výkony
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FP

Položka

Cena za anestéziu trvajúcu do 1 hod.

Cena za
anestéziu
za každých
ďalších
začatých
20 min.

ANST01

Anestézia spinálna (s alebo bez katétra)

200,00 €

20,00 €

ANST03

Blokáda nervového pletenca

200,00 €

20,00 €

ANST04

Blokáda niektorého nervu / nervov

200,00 €

20,00 €

ANST11

Anestézia celková intravenózna

200,00 €

20,00 €

ANST12

Anestézia celková so zabezpečením dýchacích ciest

200,00 €

20,00 €

ANST13

Anestézia celková s ETI

200,00 €

20,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST01, ANST03, ANST04, ANST11, ANST12 a ANST13 nie je zahrnutá spotreba liekov a zdravotného materiálu ako ani ambulantné a SVALZ vyšetrenia.
V prípade poskytnutia viacerých typov anestézií počas jednej operácie sa vyúčtuje cena najdlhšie trvajúcej anestézie. K tejto cene sa pripočíta spotreba liekov a zdravotného materiálu a ambulantné a SVALZ vyšetrenia.

 Kód vo FP

Položka

Cena za anestéziu

ANST02

Anestézia epidurálna (s alebo bez katétra)

155,00 €

ANST06

Analgosedácia

100,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST02 a ANST06 nie sú zahrnuté ambulantné a SVALZ vyšetrenia, ktoré budú vyúčtované samostatne podľa reálnej spotreby.


Nadštandardné výkony plastickej chirurgie
Klinika plastickej chirurgie SZU


Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Klinike plastickej chirurgie SZU je uvedený v Prílohe č. 3/3.
Pri poskytovaní výkonov PCHO/1  až PCHO/48 platí postup podľa článku 5.1.2. Ako podklad na úhradu k výkonom PCHO/1 až PCHO/48 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/2 – Výkaz nadštandardného zdravotného výkonu (výkonu, ktorý je čiastočne hradený, resp. nehradený z verejného zdravotného poistenia.
Pri poskytovaní výkonu PCHO/49 platí postup podľa článku 5.1.3. Ako podklad na úhradu k výkonu PCHO/49 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby. Cenu za výkon PCHO/49 pacient uhradí vždy bez ohľadu na to, či sa následne bude alebo nebude realizovať operácia.
V cene výkonov nie je zahrnutá cena implantátov, anestéziologický výkon a ambulantné vyšetrenia.
Cena za výkony PCHO/35 až PCHO/38 nezahŕňa histologické vyšetrenie. Cena za histologické vyšetrenie sa účtuje podľa aktuálne platného cenníka laboratórnych služieb od dodávateľa Martinské biologické centrum, s.r.o.

Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty
Neonatologická klinika SZU

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

NEO03

Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty

99,00 €


Ženské materské mlieko
Neonatologická klinika SZU

 
Náklady na odber ženského materského mlieka s nákladmi na jeho odber zahŕňajú náklady spojené so samotným  odberom (príprava, realizácia) vrátane dopravy. V prípade záujmu je možné si materské mlieko objednať. V deň odberu záujemca (fyzická osoba) zaplatí za materské mlieko v hotovosti do pokladne. V ostatných prípadoch materské mlieko bude fakturované a platené bankovým prevodom.

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

NEO01

Ženské materské mlieko s nákladmi na jeho odber (1 liter)

27,79 €

NEO02

Ženské materské mlieko bez nákladov na jeho odber (1 liter)

21,25 €


Nadštandardné výkony maxilofaciálnej chirurgie
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie


Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie je uvedený v Prílohe č. 3/8.


Akupunktúrne výkony
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje akupunktúrne výkony. Ceny za výkony, vrátane vstupných vyšetrení sú uvedené v Prílohe č. 3/4.


Dom ošetrovateľskej starostlivosti
V Dome ošetrovateľskej starostlivosti FNsP FDR poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

DOS01

Cena za lôžko za 1 deň

35,00 €

Cena za jedno lôžko a jeden deň zahŕňa nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie v dvojlôžkových izbách s TV a s klimatizáciou. V cene za lôžko na jeden deň je zahrnutá celodenná strava a nie je zahrnutá spotreba liekov a zdravotného materiálu.


Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi na urgentnom príjme
Oddelenie  urgentného príjmu

 
Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi sa realizuje na urgentnom príjme. Je potrebné vypísať žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie, ktorá sa nachádza na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a je uvedená v Prílohe č. 5/2 – Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie. V žiadanke je potrebné presne vyplniť kolónku Presná adresa, kam má byť výsledok spolu s faktúrou zaslaný.

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

SMP11

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant A

8,90 €

SMP12

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant B

5,20 €

SMP13

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant C

6,90 €

Variant A zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie a odober krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Variant B zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie.
Variant C zahŕňa odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Podklady na fakturáciu výkonu sa predkladajú priebežne, najneskôr však k 5. dňu nasledujúceho mesiaca na Oddelenie ekonomiky a rozpočtu – Referát finančnej učtárne.

Vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe
Oddelenie  urgentného príjmu

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

04

Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe

2,00 €

05

Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe - ostatní

10,00 €

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška poplatku za službu:
a) 10,00 €, ak v odseku b), c) alebo d) nie je uvedené inak
b) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch
c) 2,00 €, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba
d) 2,00 €, ak bol pacient k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby
Od poplatku za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe je oslobodený pacient, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

 1.   ambulantnej pohotovostnej službe v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu,   inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo určené lekárom
 2.   ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom
 3.   ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny
 4.   ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 5.   ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 6.   ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7.   ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom


Expektačné lôžko
Oddelenie  urgentného príjmu

 
Pod expektáciou pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí s poskytovaním diagnostických výkonov, terapeutických výkonov a podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická liečba) u pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 hodín a je potrebné poskytovať zdravotnú starostlivosť na lôžku. Cena zahŕňa všetky náklady na potrebné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské výkony poskytnuté pacientovi vrátane konziliárnych vyšetrení, spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok.

 Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

EXP2

Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 2 hodiny a max. 24 hodín)

100,00 €

EXP4

Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 4 hodiny a max. 24 hodín)

140,00 €

EXP6

Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min. 6 hodiny a max. 24 hodín)

180,00 €