logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Psychiatrická klinika SZUVedenie:

MUDr Nabelek
prednosta kliniky
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
tel. č. 048/ 433 5821
e-mail:
 
  
Kalicka--psch
vedúca sestra
Anna Kalická, dipl. s.
Profesijný životopis
tel. č. 048/433 5837
e-mail:

  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Psychiatrická klinika FNsP F. D. Roosevelta je situovaná v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom trpiacim poruchami duševného zdravia s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Vnútorne je rozčlenená na akútne /príjmové/ oddelenie slúžiace na liečbu závažných, náhle vzniknutých, prevažne psychotických porúch /20 lôžok/, sanatórne oddelenie pre mužov a ženy zamerané na liečbu nepsychotických ochorení a doliečovanie psychóz /20 lôžok/ a špecializovbú jednotku pre liečbu nelátkových závislosti a patologického hráčstva /10 lôžok/. Od februára 1998 je k dispozícii tiež 15 miest v Dennom psychiatrickom stacionári LÚČ, ktorý je integrálnou súčasťou psychiatrickej kliniky a svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným resp. extramurálmym formám psychiatrickej liečby. Psychiatrické ambulancie /okrem ambulancie psychiatrie tiež sexuologická ambulancia/ poskytujú špecializovanú ambulantnú, dispenzárnu a konziliárnu starostlivosť.

Pracoviská kliniky:

1. Psychologické pracovisko
2. Denný psychiatrický stacionár LÚČ

Odbory kliniky:
1. Psychiatria
2. Psychiatrická sexuológia