Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Súčasťou FNsP F.D.R. B. Bystrica sú aj špecializované pracoviská určené na  centralizované  poskytovanie  špecializovaných  zdravotných  výkonov  pri  chorobách  a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva; takéto pracovisko sa označuje ako Odborné centrum.