logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Profesijný životopis - Ing. Ivana Sklenková

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Sklenková
Oddelenie: Úsek ekonomickej riaditeľky
Pracovná činnosť: ekonomická riaditeľka

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene
Vysokoškolské vzdelanie:
Stupeň vzdelania v národnej klasifikácii: vysokoškolské vzdelanie, II. stupňa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Oddelenie nákupu a logistiky – referát verejného obstarávania

Členstvo v odborných spoločnostiach: -
Publikačná činnosť: -