logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


 Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 
•    vedúca sestra oddelenia maxilofaciálnej chirurgie
•    hrubá mzda: od 1250  €
             
Požiadavky:
odborná spôsobilosť  v zmysle §12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
min. v rozsahu 2xA4
         
Prihlášky do výberového konania doručte do 06.06.2019 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

•    primár na dobu určitú  /5 rokov/ :

•    Centrálny laboratórny komplex
•    Hematologické oddelenie
•    Oddelenie klinic.pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
•    Oddelenie otorinolaryngológie
•    Oddelenie pneumológie a ftizeológie
•    Oddelenie centrálnej sterilizácie
•    Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
•    Oddelenie lekárskej genetiky
•    Oddelenie rádiológie
•    Oddelenie cievnej chirurgie

      hrubá mzda: 2630 €

Požiadavky:
VŠ – lekárska fakulta
špecializácia v príslušnom odbore
špecializácia pre riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti
odborná prax min. 10 rokov v odbore
manažérska spôsobilosť
flexibilita
bezúhonnosť
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti  (fotokópie úradne overené)
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
doklad o registrácii v lekárskej komore
projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 10xA4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na päťročné obdobie, všetky potrebné podklady pre projekt poskytne zamestnávateľ uchádzačovi na vyžiadanie


Prihlášky do výberového konania  doručte do 24.05.2019 na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Čunderlíková Renáta

 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

    upratovačky
    hrubá  mzda: od 520 €

Predpoklady:

    register trestov bez záznamu

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

    nemocničného epidemiológa, resp. hygienika
•    hrubá mzda od 2630 €

Požiadavky:

• VŠ II. stupňa - lekárska fakulta
• špecializácia z epidemiológie, infektológie al. mikrobiológie
• odborná prax: min. 5 rokov
• špecializácia pre riadenie a organizáciu ZS: vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

•    sanitára
•    hrubá mzda od 675 €

Požiadavky:
 
•    sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

•    pomocného pracovníka v zdravotníctve
•    hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:
 
•    neustanovuje sa
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    lekára  na Onkologickú kliniku

•    lekára  na II. Kliniku úrazovej chirurgie
•   
lekára  na II. Neurologickú kliniku
•    lekára na Oddelenie lekárskej genetiky
•    lekára na Neonatologickú kliniku

•    hrubá mzda: od 1192,50 €
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:

 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•    fyzioterapeuta
•    hrubá mzda od 900 €


Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    vhodné aj pre absolventa


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru
 
•    sestry

•    hrubá mzda: od  900  €


Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

    rádiologického technika
•    hrubá mzda od 900€
 
kvalifikačné predpoklady:
- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: ">