logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

•    primár na dobu určitú  /5 rokov/ :

•    Centrálny laboratórny komplex
•    Hematologické oddelenie
•    Oddelenie klinic.pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
•    Oddelenie otorinolaryngológie
•    Oddelenie pneumológie a ftizeológie
•    Oddelenie centrálnej sterilizácie
•    Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
•    Oddelenie lekárskej genetiky
•    Oddelenie rádiológie
•    Oddelenie cievnej chirurgie

      hrubá mzda: 2630 €

Požiadavky:
VŠ – lekárska fakulta
špecializácia v príslušnom odbore
špecializácia pre riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti
odborná prax min. 10 rokov v odbore
manažérska spôsobilosť
flexibilita
bezúhonnosť
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti  (fotokópie úradne overené)
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
doklad o registrácii v lekárskej komore
projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 10xA4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na päťročné obdobie, všetky potrebné podklady pre projekt poskytne zamestnávateľ uchádzačovi na vyžiadanie


Prihlášky do výberového konania  doručte do 24.05.2019 na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Čunderlíková Renáta