logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


 Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 
•    vedúca sestra oddelenia maxilofaciálnej chirurgie
•    hrubá mzda: od 1250  €
             
Požiadavky:
odborná spôsobilosť  v zmysle §12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
min. v rozsahu 2xA4
         
Prihlášky do výberového konania doručte do 06.06.2019 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: