logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

•    pomocného pracovníka v zdravotníctve
•    hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:
 
•    neustanovuje sa
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: