logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

    nemocničného epidemiológa, resp. hygienika
•    hrubá mzda od 2630 €

Požiadavky:

• VŠ II. stupňa - lekárska fakulta
• špecializácia z epidemiológie, infektológie al. mikrobiológie
• odborná prax: min. 5 rokov
• špecializácia pre riadenie a organizáciu ZS: vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: