logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Vedecko-výskumné projekty FNsP F. D. Roosevelta

Vo Fakultnej nemocnici FNsP F.D.Roosevelta je plánovaná realizácia klinických štúdií a iných spoločných vedecko-výskumných projektov.

NÁZOV KLINIKY / ODDELENIA

NÁZOV PROJEKTU NÁZOV VYKONÁVATEĽA

ZODPOVEDNÝ

TERMÍN REALIZÁCIE (rok)

TYP ŠTÚDIE

II. Interná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B.

HEGITO 7

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky

2015......

prospektívna otvorená multicentrická

ACLF

MUDr. Michal Brunčák

2015/2016

neuvedený

Akútna alkoholová hepatitída

MUDr. Michal Brunčák

2015/2016

neuvedený

Transplantácia pečene v TC BB

MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová
Ing. Andrea Dropčová

2015/2016

neuvedený

TIPS

MUDr. Zuzana Mesárošová

2015/2016

neuvedený

Spontánna bakteriálna peritonitída

MUDr. Silvia Kásová

2015/2016

neuvedený

Akútne poškodenie obličiek pri cirhóze

MUDr. Lukáš Lipták

2015/2016

neuvedený

Hepatocelulárny karcinóm

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.                                                 MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová                                     MUDr. Jana Badinková

2015/2016

neuvedený

Mikrobión a prognóza chronického ochorenia pečene/ transplantácie pečene                                             -                                                                                     Grant FDR & Co - pending 2015

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky

2015

neuvedený

Je potrebná predopečačná hematologická príprava u pacientov s cirhózou ?

MUDr. Pavol Molčan, MUDr. Erika Čellárová

2016

prospektívna porovnávacia

Nutričná liečba na ODCH

MUDr. Petronela Lalíková

2016/2017

prospektívna komparatívna

Celkové bremeni z demencie a odkázanosti verzus pracovná sila

MUDr. Eva Vnenčáková - primárka ODCH

2015/2016

prierezová

Akútne poškodenie obličiek v geriatrickej populácii

MUDr Juraj Šváč, PhD. primár kliniky

2016

prierezová

II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B.

Závislosť výskytu pozitívnej resekčnej hranice pri parciálnej masketómii od typu karcinómu prsníka

MUDr. Júlia Valičková

2010-2018

retrospektívna a prospektívna

Oddelenie psychiatrie FNsP F.D.Roosevelta B.B.

Reliabilita a validita Banskobystrického dotazníka patologického hráčstva (BB DPH)

MUDr. Lenka Jenčová

neuvedený

neuvedený

Poruchy osobnosti u patologických hráčov

MUDr. Lenka Jenčová

neuvedený

neuvedený

Kvalita života pacientov na antipsychotickej liečbe

MUDr. Jana Strapcová

neuvedený

neuvedený

Psychóza spojená s Parkinsonovou chorobou

MUDr. Michal Patarák

neuvedený

neuvedený

Neuropsychiatrické zhodnotenie klinických odpovedí hlbokej mozgovej stimulácie  u pacientov po závažnom mozgovom poranení

MUDr. Michal Patarák

neuvedený

neuvedený

Gynekologicko - pôrodná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B.

Aplikácia robotickej asistencie pri radikálnom riešení hlboko infiltrujúcej endometriózy

MUDr. Tibor Bielik PhD.
prednosta kliniky

neuvedený

neuvedený

II. Očná klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B.

Extrakcia cudzích vnútroočných telies cestou pars plana

    MUDr. Tkáčová - Villemová Katarína

neuvedený

neuvedený

Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri ragmatogénnom odlúpení sietnice

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

neuvedený

neuvedený

Minerva, Prometeus   - Novartis Slovakia s. r. o.

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

2014-2015

klinická štúdia

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

klinická štúdia

II. Očná klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B.

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

2014 - 2015

klinická štúdia

OPH 1002 a 1004   -     Parexel s. r. o.

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

2015 - 2017

klinická štúdia

MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky

2015

klinická štúdia

Klinika plastickej chirurgie SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B.

Vplyv skorej operácie rozštepových vád na vývoj strednej tretine tváre

MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková, PhD., MUDr. Ján Lehocký prednosta kliniky plastickej chirurgie v spolupráci UMB Banská Bystrica

neuvedený

neuvedený

Pokračovanie projektu vyhodnocovania efektivity fixácie meshovaných voľných kožných transplantátov podtlakom

MUDr. Jozef Ulianko (doktoranské štúdium)

neuvedený

neuvedený