logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Pregraduálne vzdelávanie (medici)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta umožňuje absolvovanie študentskej praxe na klinikách a oddeleniach pre rôzne študijné odbory stredných a vysokých škôl.

Postup vybavenia študentskej praxe
Študenti, ktorí majú záujem absolvovať študentskú prax vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na oddelení / klinike sú povinní:

  • Dohodnúť  presný termín praxe s vedúcim príslušného oddelenia/kliniky, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné absolvovať prax:
   »    študentom 1., 2.,  ročníka potvrdí  vedúca sestra oddelenia/ kliniky
   »    študentom 3., 4., 5., 6. ročníka potvrdí  primár oddelenia / prednosta klinky
  • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím praxe je potrebné odoslať  žiadosť o umožnenie absolvovania študentskej praxe
  • Doložiť návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach o vykonaní praxe študenta v prípade, že fakulta/univerzita nemá uzavretú zmluvu s Fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (návrh zmluvy si žiadajte na študijnom oddelení Vašej fakulty). V prípade, že má škola uzatvorenú zmluvu resp. dohodu o zabezpečení študentskej praxe s Fakultnou nemocnicou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe s prípadnou zmluvou doručiť na riaditeľstvo nemocnice (budova administratívy, referát vedy, výskumu  a externého vzdelávania, posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti je potrebné absolvovať poučenie s referentom vedy, výskumu a externého vzdelávania o BOZP, OPP a potvrdenie o zachovaní mlčanlivosti  v deň nástupu na prax, resp. v ranných hodinách pred nástupom  na príslušné oddelenie
  • Doporučujeme medikom, aby sa na prax nahlásili v dostatočnom predstihu (4 týždne), aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.

 Tlačivá – žiadosť o absolvovanie študentskej praxe


Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Na oddeleniach a klinikách Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica majú externí lekári možnosť absolvovať odbornú stáž v rámci špecializačného štúdia, ktorú majú predpísanú v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných odboroch.
Špecializačné štúdium vrámci špecializačného štúdia je možnév našej FNsP FDR absolvovať odbornú stáž na jednotlivých oddeleniach respektíve klinikách.
Postup vybavenia odbornej stáže
Lekári, sestry a iný zdravotnícky personál, ktorí majú záujem absolvovať odbornú stáž vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na oddelení / klinike sú povinní:

  • dohodnúť  presný termín stáže na príslušnom oddelení/klinike. Vedúci kliniky/ oddelenia Vám musí odsúhlasiť, že v uvedenom termíne je možné absolvovať odbornú stáž potvrdí  primár oddelenia / prednosta klinky
  • podať  žiadosť o vykonanie odborne stáže
  • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi v troch vyhotoveniach - kontaktujte referenta pre vedu, výskum a externé vzdelávanie
  • Žiadosť o vykonanie odbornej stáže s tromi vyhotoveniami dohody  doručiť na riaditeľstvo nemocnice (budova administratívy, referát vedy, výskumu a externého vzdelávania , posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti a podpísaní dohody je potrebné absolvovať poučenie s referentom pre vedu, výskum a externé vzdelávanie o BOZP, OPP a mlčanlivosti v deň nástupu na prax v ranných hodinách pred nástupom na príslušné oddelenie.
  • FNsP FDR BB  účtuje poplatok za odbornú stáž spojenú s postgraduálnym vzdelávaním na jednotlivých  klinikách a oddeleniach v zmysle interne schváleného cenníka  - kontaktujte referenta pre vedu, výskum a externé vzdelávanie
  • Doporučujeme, aby ste sa na odbornú stáž nahlásili v dostatočnom predstihu t.j. 4 týždne pred plánovaným začatím praxe, aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.  


Tlačivo – Žiadosť o vykonanie odbornej stáže


Sústavné vzdelávanie  
Zdravotnícky pracovník sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít na lokálnej, miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, vykonáva pedagogickú, publikačnú alebo vedeckovýskumnú činnosť.

Zoznam kreditovaných podujatí vypísaných na SLKZoznam dohôd s univerzitami

Dohody o odbornej praxi študentov vo FNsP F.D.R. s platnosťou od roku 2012

Škola

Študijný odbor

Forma štúdia

Termín

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá     (po celý rok)

špecializačné a certifikačné štúdium

externá

vysokoškolské študijné odbory

denná     externá

Lekárska fakulta UK Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná    

doba neurčitá      (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná     externá

fyzioterapia

denná     externá

pôrodná asistencia

denná     externá

laboratórne vyšetrenia merania v zdravotníctve

denná     externá

UK Bratislava JLF Martin

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá

ošetrovateľstvo

denná     externá

pôrodná asistencia

denná     externá

verejné zdravotníctvo

denná     externá

LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá     (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná     externá

LF Masarykova Univerzita     (MU)   Brno

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá                                 (júl - september)

Prešovská univerzita v Prešove

ošetrovateľstvo

denná     externá

doba neurčitá       (po celý rok)

pôrodná asistencia

denná     externá

UK Bratislava Farmaceutická fakulta

farmácia

denná

19.4.2010                     - 31.12.2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

fyzioterapia

1 a 2. ročk

máj - august 2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

 

doba neurčitá

UMB Pedagogická fakulta

 

zimný a letný semester

doba neurčitá