logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Zaradenie lekára do špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti

  1. Vyplní vnútornú žiadosť na schválenie zvyšovania kvalifikácie, ktorú podpíše jeho priamy nadriadený

  2. Vyplní žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia

  3. Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami ( index odbornosti a záznamník – Logbook sa kupuje v pokladni na SZU) prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr. Jana Valentová č. dverí 314)

  4. Po podpise námestníka pre vedu výskum a vzdelávanie (VVaV) budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na požadovanú Lekársku fakultu.

  5. Doklad o zaradení do špecializačného štúdia spolu so zaevidovaným indexom odbornosti a záznamníkom -Logbookom  zasiela Lekárska fakulta zamestnávateľovi.