logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut

  1. Vyplní vnútornú žiadosť na schválenie zvyšovania kvalifikácie, ktorú podpíše jeho priamy nadriadený

  2. Vyplní žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia

  3. Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami  prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr. Jana Valentová č. dverí 314)

  4. Po podpise námestníčky pre ošetrovateľstvo budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na požadovanú fakultu.

  5. Potvrdenie o prijatí na špecializačné štúdium posiela príslušná fakulta  pred začatím nového akademického roka (august – september) priamo uchádzačovi o špecializačné štúdium.