logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Príprava na výkon práce v zdravotníctve

Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá 6 mesiacov a jej obsah určuje Slovenská zdravotnícka univerzita.  Zamestnanec:

6.   Vyplní vnútornú žiadosť na schválenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, ktorú podpíše jeho priamy nadriadený

7.   Vyplní žiadosť o zaradenie do prípravy na výkon práce v zdravotníctve

8.   Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami ( index odbornosti ) prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314)

9.   Po podpise námestníka pre VVaV budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na Organizačno-metodický odbor SZU.

10. Doklad o zaradení do prípravy na výkon práce v zdravotníctve spolu so zaevidovaným indexom odbornosti zasiela Lekárska fakulta zamestnávateľovi.

Ukončuje sa odborným pohovorom pred komisiou. SZU vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.