Profesijný životopis - MUDr. Martin Švec

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Švec
Oddelenie: ORL oddelenie
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
1970 – 1974 Gymnázium Laca Novomestského v Bratislave (maturita 1974)
Vysokoškolské vzdelanie:
1970 – 1974 LF UK Bratislava (štátna záverečná skúška, odbor všeobecné lekárstvo MUDr.)
1984 - Kvalifikačná atestácie I. stupňa v obore otorinolarynoglógie
1989 - Kvalifikačná atestácie I. stupňa v obore otorinolarynoglógie
Ďalšie vzdelanie:
Anglický jazyk

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
- Krajský odborník pre otorinolaryngológiu
- Ordinár pre ORL onkológiu
- garant výučby otolaryngológie pre záchranárov magisterského štúdia (denné aj
diaľkové) na SZU v BA so sídlom FZ v BB
- spoluriešiteľ vedecko- výskumnej práce s názvom :Význam Surfaktantu v HDC
na JLF UK v Martine pod Ústavom fyziológie

Členstvo v odborných spoločnostiach:
- SLK
- Slov. spoločnosť otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
- Slovenská transplantologická spoločnosť
- European Rhinologic Society

Publikačná činnosť: viď. prílohy