Profesijný životopis - MUDr. Jana Nikolinyová

Meno a priezvisko: MUDr. Jana Nikolinyová
Oddelenie: Odd.Neonatológie a JIRS
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
1982-1986 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
Vysokoškolské vzdelanie:
1986- 1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava odbor VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Ďalšie vzdelanie:
2014 - trvá Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
2014 - trvá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
špecializačně studium v odbore MANAŽMENT A FINANCOVANIE V ZDRAVOTNÍCTVE
2007 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
špecializačná atestácia v odbore NEONATOLÓGIA
2002 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave
špecializačná atestácia v odbore DETSKÁ KARDIOLÓGIA
1995 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave
špecializačná atestácia I. stupňa v odbore PEDIATRIA

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1992-2003 NsP Zvolen - detské oddelenie - lekár oddelenia JIRS

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2003-2014 FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Perinatologické centrum - Oddelenie neonatológie a JIRS zástupca primára

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Krajský odborník pre neonatológiu MZ SR
Slovenská Neonatologická spoločnosť- člen výboru
Slovenská Pediatrická Spoločnosť
Slovenská Kardiologická spoločnosť

Publikačná činnosť:
- Využitie surfaktantu v liečbe syndrómu aspirácie mekónia / J. Nikolinyová.
Neonatologické zvesti. Roč. 12, č. 2 (2008), s. 56-60 : ilustr., fotogr., schéma, tab.
- Národný neonatologický resuscitačný program - 2007 / editor František Bauer;
spolupracovníci Klaudia Demová ., Jana Nikolinyová.. [et al.]. - Vyd. 1 - Nové Zámky :
NNPS, 2007 ISBN 80-969627-5-2 : ilustr.
- Resuscitácia novorodencov - použitie vaku a masky / J. Nikolinyová., J. Zbojan.,:
Neonatologické zvesti. Roč. 14, č. 2 (2010), s. 17-22 : ilustr., obr., sch.
- Bronchoalveolárna laváž surfaktantom – využitie pri liečbe syndrómu aspirácie mekónia
[elektronický zdroj] / Anna Palgutová, Danka Palúchová, Jana Nikolinyová : ilustr. (fareb.), fotogr.
- NI na JVSN Banská Bystrica / Mošková M., Nikolinyová J., Bojová A., : ilustr., grafy, tab.
- Problematika peritoneálnej dialýzy v neonatológii / Rybárová D., Nikolinyová J. ... [et al.]: ilustr., fotogr., tab.

Iné dosiahnuté úspechy:
Certifikát z detskej echokardiografie
Certifikát z detskej abdominálnej ultrasonografie
Certifikát z detskej ultrasonografie mozgu