Profesijný životopis - PhDr. Monika Matošová

Meno a priezvisko:           PhDr. Monika Matošová
Oddelenie:                        II. KAIM SZU
Pracovná činnosť:            vedúca sestra II. KAIM SZU


Stredoškolské vzdelanie: r. 1989 -  Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie:
r. 2007 -  II.st. VŠ - TU v Trnave odbor ošetrovateľstvo
r. 2012  - rigorózna skúška v študijnom odbore ošetrovateľstvo
VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŹBETY V BRATISLAVE

Ďalšie vzdelanie:
r. 2008 -  Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie  odborných predmetov na stredných
zdravotníckych školách, UK v Bratislave, PF

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
r.  2000 - 2008 - Záchranná  a dopravná zdravotná služba
RC&T Detva, pracovné zaradenie sestra posádky RZP, RLP, externý
pracovník


Členstvo v odborných spoločnostiach:
r. 2001 - Členka sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.
               Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej
               lekárskej spoločnosti.
r. 2004 - Slovenská  komora sestier a pôrodných   asistentiek ( SK SaPA)
r. 2006 - 2010 - predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
medicíne. Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka
Slovenskej  lekárskej spoločnosti.
r. 2016 – 2019 - predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
medicíne, Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, org. zložky
Slovenskej lekárskej spoločnosti.


Iné úspechy:
1.    Účastníčka finále  ,,Sestra roka 2007“-kategória: sestra manažerka (r.2008).
2.    Mentorská, prednášková a  pedagogická činnosť: 
       Stredná  Zdravotnícka  škola  v Banskej Bystrici a  Slovenská  zdravotnícka univerzita 
       v Bratislave, Fakulta zdravotníctva  Banská Bystrica
4.    Členka pracovnej skupiny AK MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov   
       pre zdravotnícke povolanie sestra.
5.    Ocenenie ,,BIELE SRDCE“ SKSaPa (r.2012)